Polityka prywatności

 

Dane osobowe, których Administratorem  jest ecoPartner  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: "RODO”).

 

Usługi świadczone przez ecoPartner Sp. z o. o w ramach platformy ecoManager prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych:
 1. odwiedzających i korzystających ze strony internetowej www.ecomanager.co;
 2. które śledzą fanpage ecoManager na Facebooku oraz innych mediach społecznościowych;
 3. które kontaktują się z ecoManager za pośrednictwem stron lądowania oraz formularzy kontaktowych;
 4. które kontaktują się z ecoManager telefonicznie w celu poznania oferty instalacji OZE lub zawarcia umowy instalacji OZE;
 5. które wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera ecoManager ;
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest: jest ecoPartner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa KRS: 0000783353, NIP: 5252787982, e-mail: kontakt@ecopartner.co

Kontakt z Administratorem

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres e-mail: kontakt@ecopartner.co
 2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres korespondencyjny: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z charakteru relacji pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą.
 2. Każda z tych relacji została opisana w oddzielnie, poniżej, aby łatwiej było Państwu znaleźć odpowiednie dla siebie zapisy.Klienci Indywidualni i Kontrahenci

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe klienta i kontrahenta w następujących celach:

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, obsługą mailingu, marketingiem, kancelaria prawna, podmioty realizujące gwarancję, rękojmię, ubezpieczenie towaru, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy, a także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W sytuacji gdy osoba wyraziła zgodę na marketing drogą elektroniczną – do czasu rezygnacji z chęci otrzymywania wybraną przez siebie drogą komunikacji informacji handlowej.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli nawiązać stosunku prawnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i/lub wysyłania treści o charakterze marketingowym.
 5. W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone za pośrednictwem portalu Facebook, źródłem danych osobowych jest firma Facebook Inc. z siedzibą przy 1 Kacker Way, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Dane zostały wówczas uzyskane na podstawie Państwa zgody na udostępnienie przez Facebook danych Administratorowi. Kategorie danych osobowych, które będą w opisanym przypadku przetwarzane przez Administratora:dane kontaktowe z profilu na portalu Facebook.Klienci sklepu internetowego

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta sklepu internetowego w następujących celach:
 1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta sklepu internetowego.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, obsługą mailingu, marketingiem, kancelaria prawna, podmioty realizujące gwarancję, rękojmię, ubezpieczenie towaru, będące operatorami usług płatności drogą elektroniczną, kurierom, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy dane przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. W zakresie złożonej reklamacji do czasu jej rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń i/lub obrony praw do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli nawiązać stosunku prawnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i/lub wysyłania treści o charakterze marketingowym.
 6.   W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone za pośrednictwem portalu Facebook, źródłem danych osobowych jest firma Facebook Inc. z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Dane zostały wówczas pozyskane na podstawie Państwa zgody na udostępnienie przez Facebook danych Administratorowi. Kategorie danych osobowych, które będą w opisanym przypadku przetwarzane przez Administratora: dane kontaktowe z profilu na portalu Facebook.

 

Pracownicy i współpracownicy naszych klientów i kontrahentów

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe pracowników i współpracowników klientów i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umowy, której stroną jest podmiot, dla którego pracuje, bądź, z którą współpracuje taka osoba, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes jakim jest umożliwienie kontaktowania się między stronami umowy w celu jej realizacji).
 2. W takiej sytuacji dane otrzymaliśmy bezpośrednio od pracownika lub współpracownika lub od jego pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje.
 3. Zakres danych jakie posiadamy to: imię, nazwisko, służbowy telefon i adres e-mail, stanowisko.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, kancelaria prawna, podmioty realizujące gwarancję, rękojmię, ubezpieczenie towaru a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.Uczestnicy szkoleń

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników szkoleń w następujących celach:

 

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, hostingiem strony internetowej i poczty, dostawą serwera, wykładowcy, kancelaria prawna, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu wykonania bądź nienależytego wykonania umowy, a także do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziesz mógł uczestniczyć w szkoleniu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy i/lub wysyłania treści o charakterze marketingowym.
 5. W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone za pośrednictwem portalu Facebook, źródłem danych osobowych jest firma Facebook Inc. z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Dane zostały wówczas uzyskane na podstawie Państwa zgody na udostępnienie przez Facebook danych Administratorowi. Kategorie danych osobowych, które będą w opisanym przypadku przetwarzane przez Administratora: dane kontaktowe z profilu na portalu Facebook.

 

Osoby kontaktujące się z Administratorem mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy oraz osoby, z którymi kontaktuje się Administrator.

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 

 1. Powyższe cele i podstawy dotyczą osób, które kontaktują się z ecoPartner Sp. z o. o.

w Warszawie w jakiejkolwiek sprawie, a nie są kontrahentem, klientem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta lub jeżeli to

ecoPartner Sp. z o. o. . w Warszawie (telefonicznie oraz mailowo) kontaktuje się z taką osobą w jakiejkolwiek sprawie.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia sprawy, która jest przedmiotem zapytania, kontaktu lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po tym czasie Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 4. W przypadku, gdy zapytanie zostało złożone za pośrednictwem portalu Facebook, źródłem danych osobowych jest firma Facebook Inc. z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki. Dane zostały wówczas uzyskane na podstawie Państwa zgody na udostępnienie przez Facebook danych Administratorowi. Kategorie danych osobowych, które będą w opisanym przypadku przetwarzane przez Administratora: dane kontaktowe z profilu na portalu Facebook.

Osoby odwiedzające stronę internetową https://ecomanager.co

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:
 1. korzystanie z oprogramowania analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach. Administrator gromadzi w tym wypadku wyłącznie następujące kategorie danych: źródło i medium pozyskania osób odwiedzających stronę internetową, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, adres IP oraz domenę i dane geograficzne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, którą wyraża się poprzez wybór preferencji instalowania plików cookies;
 2. wykorzystywanie narzędzia Facebook Pixel, by kierować do użytkowników strony internetowej spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. W szczególności Facebook Pixel gromadzi historię zdarzeń (akcji wykonanych przez użytkownika na stronie internetowej np. dodanie produktu do koszyka), aby następnie wyświetlić spersonalizowaną reklamę w serwisie Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda, wyrażana w ramach akceptacji reklamowych plików cookies;
 3. udostępnienie portalowi Facebook listy klientów. Na podstawie udostępnionej listy, operator serwisu Facebook dopasuje informacje w niej zawarte do profilów osób na portalu Facebook. W ten sposób osoby te będą mogły otrzymywać spersonalizowane reklamy od Administratora za pośrednictwem serwisu Facebook. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, utrzymanie elektronicznych formularzy), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z zarządzaniem stroną internetową. Ponadto, odbiorcami danych będą również (w przypadku wyrażenia stosownej zgody) firmy Google Inc. oraz Facebook Inc.
 2. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmy Google i Facebook - właściciela narzędzi Google Analytics i Google Ads oraz odpowiednio Facebook Pixel, Facebook Lead Ads i Facebook Lista Klientów. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firm Google oraz Facebook aby poznać zasady przetwarzania danych osobowych przez Google oraz Facebook.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu skasowania plików cookies, zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Cookies. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę można wycofać poprzez zmianę ustawień preferencji instalacji plików cookies lub zmianę ustawień przeglądarki. Jeżeli nie chcą z kolei Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam od Administratora na portalu Facebook, należy dokonać wyboru ustawień prywatności w serwisie Facebook. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 6. Podanie danych osobowych niezbędnych do działania strony internetowej jest dobrowolne, jednak bez ich podania niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać prawidłowo. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Subskrybenci newslettera

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe subskrybentów newslettera w celu przesyłania treści na temat działalności Administratora, w tym na temat swoich produktów, usług, promocji, szkoleń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Wysyłka newslettera drogą mailową dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną w celach marketingowych, na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub prawa telekomunikacyjnego wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się serwisem sprzętu komputerowego, outsourcingiem IT, obsługą mailingu, marketingiem, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do zakończenia wydawania newslettera albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w przypadku chęci otrzymywania newslettera.

 

Odbiorcy danych

 1. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 2. Nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.
 3. W związku z tym, iż Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Ads, Google Suite, Google Search Console, oraz Facebook Pixel, Facebook Lead Ads i Facebook Lista Klientów, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

 

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.
 2. Dokładny czas przetwarzania danych znajdziecie Państwo w poszczególnych sekcjach Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Państwu następujące prawa:

 

 1. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

 

Źródło danych

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskuje on co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje osoba fizyczna.
 2. Obowiązek podania danych osobowych lub brak takiego obowiązku jest także uzależniony od relacji jaką ma osoba, której dane dotyczą z Administratorem, a także danego procesu w ramach tej relacji.
Postanowienia końcowe

 

 1. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.
 2. Będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 23.02.2021