Regulamin ecoManager

 

Postanowienia ogólne 

 1. Celem usprawnienia współpracy pomiędzy klientem, a ecoPartner Sp. z o.o.  jako Sprzedawcą/Usługodawcą, wprowadzono do użytku platformę wspierającą proces dokonywania zamówień/usług. Niniejsza platforma ma na celu ułatwienie dokonywania zakupu towarów oraz wsparcie procesu zakupowego, a dedykowana jest klientom dokonującym zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem wprowadzenia niniejszego regulaminu jest określenie warunków sprzedaży towarów i usług oferowanych przez ecoPartner Sp. z o.o. za pośrednictwem platformy ecoManager.
 1. Podmiotem prowadzącym platformę ecoManager jest ecoPartner Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa KRS: 0000783353, NIP: 5252787982, e-mail: kontakt@ecopartner.co

Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Sprzedawca lub EcoManager – właściciel platformy B2B - ecoPartner Sp. z o.o., z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa KRS: 0000783353, NIP: 5252787982, e-mail: kontakt@ecomanager.co

 

Platforma B2B, ecoManager lub Sklep – internetowa platforma sprzedażowa B2B dostępna pod adresem ecomanager.co, której właścicielem i zarządcą jest ecoPartner.

 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą zarejestrowaną w bazie elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy też elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

 

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 

Klient – Przedsiębiorca, który zarejestrował się na platformie B2B ecomanager.co z użyciem unikalnego hasła i loginu.

 

Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, pozyskiwać klientów, zarządzać bazą kontrahentów,tworzyć wyceny, uczestniczyć w giełdzie zamówień i korzystać z wszystkich funkcji platformy 

 

Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.

 

Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez ecoPartner na stronie internetowej Sklepu.

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z ecoPartner, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy B2B określające rodzaj, liczbę i cenę towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży oraz umowy na wykonanie usługi przez klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pośredniczącej na odległość za pośrednictwem platformy B2B określającej rodzaj usługi, cenę, czas wykonania oraz miejsce wykonania. 

 

Adres zamówienia – adres na jaki ma być dostarczone zamówienie,  którym może być adres siedziby Klienta albo inny adres, w tym adres końcowego odbiorcy (klienta Klienta).

 

Dane Osobowe - oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Okres Współpracy/Współpraca – czas przez jaki zarejestrowany Klient będzie czynnym użytkownikiem Platformy B2B i będzie dokonywał zamówień.

 

Warunki korzystania z platformy 

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookies.
 1. Korzystanie z platformy B2B i składanie zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. Aby dokonać zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji (wypełnić formularz rejestracyjny w panelu rejestracyjnym).
 1. Login i hasło do Konta ustanawiane są przy rejestracji, mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym, Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne działania tych podmiotów na platformie B2B.
 1. Klient nie może przenieść Konta na inne osoby.  W przypadku udostępnienia Konta innej osobie, robi to na własne ryzyko. Nawet w przypadku jeżeli udostępnienie Konta innej osobie było niezawinione przez Klienta, o ile powstało z przyczyn nie leżących po stronie ecoPartner, Klient odpowiada za działania osób, które zdobyły dostęp do jego konta jak za działania własne, przede wszystkim, zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej ecoPartner przez te osoby.
 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować ecoPartner o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
 1. Po zweryfikowaniu danych przez ecoPartner, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację i informujący o aktywacji konta.
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta lub poczty elektronicznej w tym za działania wszelkich osób, które z przyczyn nie leżących po stronie ecoPartner uzyskały dostęp do Konta Klienta lub jego poczty elektronicznej, poprzez którą komunikuje się z ecoPartner.
 1. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta zapisów regulaminu, ecoPartner poinformuje Klienta o możliwości zablokowania konta Klienta. Jeśli Klient nie podejmie działań mających na celu naprawienie zaistniałej sytuacji w terminie wskazanym przez ecoPartner,  zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta.
 1. Odblokowanie Konta będzie możliwe wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku do ecoPartner zawierającego deklarację przestrzegania zapisów regulaminu. Ostateczna decyzja należeć będzie wyłącznie do ecoPartner, niezależnie od spełnienia ww. warunków przez Klienta.
 1. Odblokowanie Konta będzie możliwe wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku do ecoPartner zawierającego deklarację przestrzegania zapisów regulaminu. Ostateczna decyzja należeć będzie wyłącznie do ecoPartner, niezależnie od spełnienia ww. warunków przez Klienta.

PRODUKTY I CENNIKI

 

 1. Platforma B2B przedstawia pełen asortyment towarów sprzedawanych przez ecoPartner z pełnym opisem i danymi technicznymi, ze wskazaniem czy w danej chwili, dany produkt jest dostępny oraz w jakiej cenie jest w danym momencie przez ecoPartner sprzedawany.
 1. ecoPartner zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania lub wycofania ze sprzedaży wybranych towarów bez podawania przyczyny takich działań.
 1. Podane ceny są cenami netto obowiązującymi dla Klienta. Wszelkie dodatkowe rabaty, upusty i oferty specjalne ustalane są indywidualnie i odejmowane od ceny widocznej w platformie B2B.
 1. Oferowane przez ecoPartner produkty za pośrednictwem platformy ecoManager oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. ecoPartner zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.
 1. ecoPartner nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktów.
 1. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące w momencie ich akceptacji przez ecoPartner.

ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 1. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez zalogowanych użytkowników z aktywnym Kontem Klienta.
 1. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość złożonego zamówienia – ecoPartner nie weryfikuje poprawności adresu do wysyłki ani doboru produktów.
 1. Zamówienie może być złożone tylko poprzez dodawanie kolejnych produktów do koszyka, a następnie zaakceptowanie dokonanego wyboru i zatwierdzenie zamówienia.
 1. Klient odpowiada za poprawność adresu do wysyłki – w przypadku podania złego adresu lub nieodebraniu towaru, pełną odpowiedzialność ponosi Klient.
 1. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy podany podczas rejestracji. Potwierdzenie to jest wiążące dla Klienta - nie oznacza jednak przekazania zamówienia do realizacji. Akceptacja Zamówienia przez ecoManager równoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji potwierdzane jest osobnym mailem, który następuje:
 1. a) po opłaceniu przez Klienta faktury proforma i zaksięgowaniu pełnej, prawidłowej kwoty na koncie bankowym
 2. b) po zaakceptowaniu zamówienia – w przypadku Klientów z odroczonym terminem płatności i odbierających towar za pobraniem
 1. ecoManager zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zamówienia bez podawania przyczyny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy Klient ma przeterminowane płatności wobec ecoManager lub przekroczy limit udzielonego mu przez ecoManager kredytu kupieckiego. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez ecoManager.
 1. Zamówienie niezaakceptowane przez ecoManager w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych uznaje się za odrzucone.

DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Dostawa Produktu według zamówień Kupującego będzie realizowana na adres wskazany w zamówieniu. 
 1. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszt ten jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.
 1. Koszty dostaw podane są przy produktach.
 1. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki od przewoźnika, co potwierdzane jest podpisem Klienta, Pracownika Klienta lub innej osoby upoważnionej na dokumencie WZ lub innym dokumencie przewoźnika dołączonym do towaru.
 1. Klient dokonuje kontroli dostarczonego towaru - wszelkie braki ilościowe i jakościowe winny być zgłaszane ecoManager w drodze reklamacji w terminie 2 (dwóch) dni od dnia odbioru dostawy.
 1. ecoManager jest zobowiązany rozpatrzyć zgłoszoną reklamację ilościową lub jakościową i poinformować Kupującego o zajętym stanowisku w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 
 1. ecoManager w przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia braków ilościowych objętych reklamacją lub wymiany wyrobów wadliwych na taką samą ilość wyrobów wolnych od wad lub wystawienia odpowiedniej faktury  korygującej, po uprzednim porozumieniu z Klientem oraz dystrybutorem.
 1. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania kolejnych dostaw zamówionych przez Klienta Produktów.
 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność ecoManager z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.

PŁATNOŚCI

 

 1. ecoManager wystawia faktury VAT.
 1. Płatności mogą być realizowane w następujących formach:
 1. a) przedpłata na podane w fakturze proforma konto bankowe
 2. b)  przelew (odroczony termin płatności)
 1. Forma płatności ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i może ulec zmianie w dowolnym momencie trwania współpracy – na wniosek Klienta lub decyzją ecoManager.
 1. Klienci nie posiadający odroczonego terminu płatności płacą w formie przedpłaty.
 1. Klient, który w co najmniej 3 zamówieniach zakupił od ecoManager  towar na kwotę nie mniejszą niż 100 000 (sto tysięcy) zł w okresie ostatnich 12 miesięcy może złożyć wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego. ecoManager rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie i zdecyduje o wysokości limitu kredytu oraz terminie płatności.  
 1. ecoManager zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania kredytu kupieckiego oraz odroczonego terminu płatności bez podawania przyczyny.
 1. Każdy Klient działający na zasadzie odroczonego terminu płatności ma warunki współpracy ustalane indywidualnie z ecoManager.
 1. Towar wysyłany jest zgodnie z danymi adresowymi podanymi na adres podany w formularzu składania zamówienia.
 1. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury wysyłane będą na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Poprzez zaakceptowanie warunków regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu Klienta.

 

POUFNOŚĆ ORAZ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 1. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim informacji na temat warunków współpracy z ecoManager: handlowych, finansowych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe podane przez Klientów w miejscach do tego przeznaczonych, ecoManager przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.

 

GWARANCJE I REKLAMACJE

 

 1. Towary sprzedawane przez ecoManager mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 1. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej platformy B2B.
 1. W przypadku Towarów objętych gwarancją, ecoManager na żądanie Klienta, po zgłoszeniu wad produktów zgodnie z procedurą serwisową (klik) będzie pośredniczył w zgłoszeniu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem tej umowy.
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ecoManager, a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ecoPartner, chyba że co innego wynika z zawartych pomiędzy Stronami porozumień w formie pisemnej.
 1. ecoManager zobowiązuje się umieszczać Regulamin na Platformie
 1. Warunkiem dokonywania przez Klienta zakupów poprzez platformę B2B jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 1. Regulamin może ulec zmianie. Zestawienie zmian w Regulaminie przesłane zostanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Dalsze korzystanie przez Klienta z platformy B2B uzależnione jest od zaakceptowania przez niego zmian w Regulaminie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia zmian w Regulaminie informacji zwrotnej potwierdzającej akceptację zmian.
 1. Wszystkie zamówienia przyjęte przez ecoManager do realizacji przed dniem akceptacji przez Klienta zmian Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

KONTAKT

 1. Kontakt z ecoManager możliwy jest:

 2. telefonicznie pod numerem: 530 245 022
 3. mailowo pod adresem: kontakt@ecomanager.co
 4. listownie: ecoPartner Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa